İşletme Yönetimi Nasıl Olmalıdır? (g3)

Herhangi bir İşletmenin Yönetiminin nasıl yapılacağını bilmiyor ama bir işletme sahibi olmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda yanlış bir adım atmamak için İyi bir yönetici özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı, yönetim sürecinin işleyişi hakkında bilgi edinmelisiniz. Mühendisler de dahil olmak üzere birçok meslek grubu işletme yönetiminden sorumlu olabilir. Yönetim süreçlerinde yapılacak bütün faaliyetlerin neler olduğunun bilincine vararak doğru adımları atılması gerekir. Bu içerikte öncelikle İşletme ve İşletme yönetiminin tanımı yapılacak ve ardından da süreçler detalıca anlatılacaktır.

İşletme ve işletme Yönetimi Nedir?

İnsanın ihtiyaçlarını temel alan ya da ihtiyaç olmayan yeni bir şeyi ihtiyaç haline getiren finans, teknoloji, insan, bilgi, kaynak vb. tüm üretim faktörlerinin en iyi biçimde kullanılması ile uzun vadede kar elde etmeyi amaçlayan, ara süreçlerde ise çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüten iktisadi birimlere ve bu iktisadi birimleri incelemekte olan bilim dalı İşletme olarak adlandırılır.

İşletme yönetimi ise ilgili işletmenin nasıl yönetileceği hangi noktalara dikkat edileceği, nasıl adımlar atılacağı ile ilgili bir kavramdır. Bu yönetimin doğru olması sayesinde işletme pazarda pay sahibi olmaya ve kar etmeye, yanlış olması durumunda ise zarar etmeye ve hatta batmaya kadar gidebilir.

Yönetim Süreci Genel Özellikleri Nelerdir?

  • Yönetim süreci ilgili işletmenin uzun vadeli ya da kısa vadeli hedeflerinin geliştirilmesi için önemlidir.
  • İşletmedeki maddi kaynakların tümü ve sahip olunan insan kaynakları bu kapsamda kullanılır ve belirli bir iş birliği içerisinde yönetilir.
  • Yönetici olan kişinin almış olduğu kararların düzgün bir şekilde uygulanması için otoritenin belli bir seviyede olması gerekir.

İşbirliğinin olabilmesi için yönetici ve yönetilenler arasında düzenli haberleşme sağlanmalıdır. ►Bilgi, yetenek, tecrübe gibi kıstaslarla iş bölümü yapılmalıdır. ►Zaman ve eldeki kaynaklar boşa kullanılmamalıdır.  

Bir Yöneticinin Genel Özellikleri
►İlk önce kendisini yönetme becerisine sahip olmalıdır. ►Yönetici astlarını motive edebilmelidir. ►İyi bir lider olmalıdır. ►Kriz anında hızlı düşünüp, doğru hamleyi yapmalıdır. ►Girişimcilik ruhuna sahip olmalıdır.  ►Yeniliklere açık olmalıdır. ►Statejik düşünüp, gelişmeleri takip etmelidir. ►Planlama ve idare konusunda hakim olarak takım çalışmaları yapmalıdır. ►İletişim becerisi yüksek olmalıdır. ►İşleri kolaylaştırıcı özellikte olmalıdır.  

Örgütlerde Yönetim Süreci   “Yönetim: İnsanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen grup faaliyetlerine denir.” Bu faaliyetleri; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol olarak sıralayabiliriz.   1)Planlama
Yönetim faaliyetlerini yerine getirirken önce planlama yapılması gerekmektedir. Hedeflerin seçilip, bu hedeflere ulaşabilmek için geniş çapta planlama yapılır. Mali kaynakların kullanılması, üretim süreçlerinin yönlendirilmesi, beşeri kaynakların idare edilmesi gibi…
  Planlama başlangıç fonksiyonudur ve teknik özellikler ile tecrübedir.Örgütün genel stratejik yaklaşımları belirlemesi bu aşamada olur. Tek kullanımlı ve sürekli planlardan oluşur.
Tek Kullanımlı Planlar: Programlar, bütçe, projeler, ayrıntılı planlar Sürekli Planlar: Politikalar, standart yöntemler, kurallar..   ►Plan anlaşılır ve net olmalıdır. ►Planlama ve uygulanması en az bütçeyle yapılmalıdır. ►Plan esnek olmalır.  ►En optimal süre olmalıdır. ►İşletmenin standartlarına uygun olmalıdır.  

2)Örgütleme
Planlanan amaçlara ve bu amaçlara ulaşabilmek için uygun bir örgüt yapısı kurmayı ifade eder. Örgütleme maddi ve beşeri unsurların bir amaç doğrultusunda düzenlenmesidir.
Örgütleme ilkeleri;
  ►Amaç birliği ►İşbölümü ve uzmanlaşma ►Kontrol alanı ►Hiyerarşik yapı ►Emir kumanda birliği ►Sorumluluk ilkesi ►Yetki ve sorumluluk denkliği ►Yetki devri ilkesi ►İstisnalara göre yönetim ilkesi ►Açıklama ilkesi ►Denge ilkesi ►Esneklik ilkesi ►Basit ve anlaşılırlık ilkesi ►Reorganizasyon ilkesi   Örgütleme veya organizasyonda ast-üst ilişkilerine göre düzenleme yapılması gerekmektedir. Örgütleme başlangıç fonksiyonudur ve teknik özellikler ile tecrübedir.  

3)Yürütme
  Yönetim fonksiyonlarından en karmaşık yapıya sahip olanıdır. Yürütme yerine önderlik etme de denilebilir. Önderlik etme de başarılı olabilmek için, insanların davranışlarını motive edilmeli aynı zamanda etkili bir ileşim yeteneğine sahip olunmalı. İyi bir yönetici başkalarını çalışmaya sevk etmelidir. Yaptığı çalışmaları takip etmelidir. Yürütme kabiliyet ve sanattır.   Yürütmenin Alt Fonksiyonları;
  ►Otorite ►Yetki ►Sorumluluk   4)Koordinasyon
  İşletmede başarıyı sağlamak için örgütün tüm faaliyetlerinin uyumlaştırılmasıdır. Bir işletmede en uygun zamanı, elemanı, malzemeyi… birleştirmeyi sağlayacak bir fonksiyondur. Koordinasyon salt ve soyut bir olaydır.   Koordinasyonun Temel İlkeleri;
►İlgili kişiler arasında rahatça görüşmeler sağlanmalıdır. ►Sürekli bir iş olarak görülmelidir. ►Bir konu veya sorunda tüm faktörleri karşılaştırıp, birbiri üzerinde etkileriyle koordinasyona gidilmelidir.  

5)Kontrol
Kontrol, yönetim faaliyetlerinin gerçekleşmesi durumunda olması gerekenlerin birbiriyle bağdaşıp bağdaşmadığıyla ilgilenir. Etkin bir kontrol için planlama gerekmektedir. Kontrol aşamasında hedefimize ulaşıp ulaşamadığımızı görme imkanımız olur. Kişisel gözlemlerin dışında kesin sonuçlar için sayısal çözümler ararız.   Kontrol Yaparken Kullanılan  Yöntemler;   ►Muhasebe Kayıtları ►İstatistik ve Raporlar  ►Başabaş Analizi ►PERT
►CPM ►Doğrusal Programlama ►Elektronik Bilgi İşlem ►Beklenti Kuraı ►Oyun Teorisi ►Monte Carlo Yöntemi ►GANNT Şemaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2024 KariyerNASIL - WordPress Theme by WPEnjoy